Kære Medlem
Der indkaldes hermed til general forsamling i Nordals Flyveklub den 11.03 kl 19.00 i klubhuset i PØL
Det vil senest 2 uger før GF komme mere detaljeret information.

Dagorden vil være jf vedtægterne

1. Aflæggelse af årsberetning, (her under status på fremtidsplanerne for klub og flyveplads)
2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
3. Fastsættelse af kontingenter og indskud
4. Behandling af indkomne forslag
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
6. Valg af revisorer og suppleant
7. Eventuelt

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og send evt forslag til en af bestyrelses medlemerne senest 8 dage før GF, hvis der ønskes en GF beslutning

Venlig hilsen
Bestyrelsen